loading
Imate pitanja? Kontaktirajte nas

Opći uvjeti korištenja

Opći uvjeti korištenja

Ovi opći uvjeti sadrže pravila i uvjete pod kojima Davatelj usluge izvršava usluge temeljem prihvaćene ponude od strane Primatelja usluge.
Prihvaćanjem ponude Primatelj usluge je upoznat s sadržajem ovih Općih uvjeta korištenja, isti su mu jasni i razumljivi, te ih u cijelosti prihvaća.

Osnovni pojmovi

Davatelj usluge- je društvo MEDITEL USLUGE d.o.o., Matije Divkovića 27, 10000 Zagreb OIB: 60611404518 upisan u sudski registar pod matičnim brojem 04071824. koje je temeljem certifikata „Google Street View Trusted Photographer“ izdanog od strane Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Sjedinjene Američke Države, ovlašteno za obavljanje usluge fotografiranja, koje su predmet ovih Općih uvjeta korištenja, te nije na bilo koji drugi način povezan sa društvom Google Inc.;
Primatelj usluge- pravna osoba koja prima uslugu;
Naknada-naknade i troškovi koje Primatelj usluge podmiruje Davatelju usluge za izvršene usluge;
Elektronička pošta -prijenos tekstualnih poruka (moguće je prilagati i dokumente koji nisu tekstualni) putem komunikacijskih mreža;
Pravna osnova - propis kojim se uspostavlja pravni okvir vezan uz prava potrošača u odnosu na proizvod ili uslugu;
Cijena- novčani iznos vrijednosti proizvoda ili usluge;
Ponuda-usluga koja se nudi s određenom cijenom;
Ugovor - sporazum između Davatelja usluge i Primatelja usluge temeljen na suglasnosti Primatelja usluge s ovim Općim uvjetima korištenja;
Ugovor na daljinu - ugovor sklopljen između Davatelja usluge i Primatelja usluge u okviru obavljanja usluga koji, u vrijeme sklapanja ugovora, za potrebe sklapanja takvih ugovora isključivo koristi jedno ili više sredstava daljinske komunikacije;
Sredstva daljinske komunikacije - sva sredstva koja se bez istodobne fizičke prisutnosti Davatelja usluge i Primatelja usluge mogu koristiti za sklapanje ugovora na daljinu;
Društvo Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Sjedinjene Američke Države- vlasnik je proizvoda Google Street View i Google Maps;

1. Zasnivanje Ugovornog odnosa

Davatelj usluge se obvezuje elektroničkom poštom istovremeno s dostavom ponude za izvršenje usluge, dostaviti i Opće uvjete korištenja, čime se smatra da su isti dostupni.
Plaćanjem akontacijskog iznosa od strane Primatelja usluge ili treće osobe koja nije istovjetna s Primateljem usluge smatra se prihvaćanjem ovih Opće uvjeta korištenja.
Nakon uplate akontacijskog iznosa, Davatelj usluge obvezuje izraditi panoramske fotografije (360° x 180°) interijera/eksterijera poslovnih prostora i objaviti kao „virtualnu šetnju“ na Google Street View i Google Maps, te adekvatno upravljati Google Street View i Google Maps uslugom, te interaktivnom šetnjom, čime se smatra da je ugovorni odnos zasnovan.

Primatelj usluge daje suglasnost na uporabu sredstva daljinske komunikacije u svrhu sklapanja ugovornog odnosa te je upoznat i prihvaća da se ugovor između Davatelja usluge i Primatelja usluge smatra sklopljenim aktivacijom usluge putem navedenog postupka.

2. Prestanak ugovornog odnosa

2.1.Otkaz ugovora

Ugovorni odnos se sklapa na određeno vrijeme s trajanjem do izvršenja zatražene usluge od strane Primatelja usluge.

Primatelj usluge ima pravo otkazati korištenje usluge, te je tom slučaju dužan je izvijestiti Davatelja usluge 30 dana prije utvrđenog roka za izvršenje usluge. Davatelj usluge ima pravo na naknadu za svoje usluge za vremensko razdoblje od dana podnošenja otkaza, do isteka roka od 30 dana, bez obzira da li je Primatelj usluge nakon podnošenja zahtjeva za otkaz usluge koristio usluge ili ne.

Davatelj usluge može otkazati uslugu iz bilo kojih razloga za koje smatra da su opravdani, uključujući i lošu suradnju s Primateljem usluge. Primatelj usluge će o prestanku Ugovora biti obaviješten pisanim putem na e-mail, te je Ugovor raskinut s trenutnim učinkom pri dostavi obavijesti.

Primatelj usluge može otkazati hosting u roku od 30 dana prije početka slijedećeg razdoblja korištenja hostinga, a ako to ne učini u obvezi je podmiriti u cijelosti hosting za naredno razdoblje u trajanju od 1 (jedne) godine.

U slučaju nepodmirenja naknade opisane u prethodnom stavku, Davatelj usluge ovlašten je pokrenuti postupak prisilne naplate sukladno važećim odredbama Ovršnog zakona.

2.2 Prekid Ugovora

Ugovorni odnos između Davatelja usluge i Primatelja usluge bit će prekinut u sljedećim slučajevima:

 • kad Davatelj usluge u cijelosti izvrši zatraženu uslugu, a Primatelj usluge odustane od narudžbe, pri čemu je isti dužan u cijelosti podmiriti cjelokupni iznos naručene usluge;
 • kad Primatelj usluge prekrši Opće uvjete korištenja/Ugovora;

Davatelj usluga ima pravo odbiti sklapanje Ugovora u sljedećim slučajevima:

 • ako je Primatelj usluge u stečaju;
 • ako je Primatelj usluge blokiran;
 • ako je Primatelj usluge izgubio poslovnu sposobnost;
 • ako je Davatelju usluge prilikom izrade fotografije bila ugrožena sigurnost ili sigurnost njegove opreme;
 • ako je Primatelj usluge svojim postupanjem otežao izradu fotografije;
 • ako Primatelj usluge zahtijeva izradu fotografije koje predstavlaju kršenje pozitvinih zakonskih propisa RH;
 • u svim ostalim slučajevima kojima se nanosi šteta Davatelju usluga;

2.3 Deaktivacija usluge

Trenutkom prestanka ugovornog odnosa, Davatelj usluge više nije u obvezi pohranjivati fotografije, te će odmah deaktivirati uslugu „virtualne šetnje“.

3. Cijene, naknade i uvjeti plaćanja usluga

Cijena za uslugu i naknada za troškove su određeni cjenikom Davatelja usluge koji je na snazi u vrijeme korištenja usluga.

Davatelj usluge ima pravo mijenjati cijenu za uslugu i naknadu za troškove uzimajući u obzir tržišne uvjete i kretanje cijena, te je u obvezi 8 dana prije namjeravane izmjene, pisanim putem ili elektroničkom poštom izvijestiti Primatelja usluge.

Primatelj usluge nakon obavijesti Davatelja usluge o namjeravanoj izmjeni cijene za uslugu i naknade za troškove, može odustati od ugovorene usluge, pri čemu je dužan odmah pismenim putem ili elektroničkom poštom izvijestiti Davatelja usluge.

Davatelj usluge zadržava pravo naplate naknade troškova nastalih nakon izvršenja usluge temeljene na zahtjevu od strane Primatelja usluge.

Ako naknadu za troškove nije moguće odrediti u skladu s važećim cjenikom, ista će biti dogovorena između Davatelja usluge i Primatelja usluge putem elektroničke pošte.

Davatelj usluge izdaje Primatelju usluge elektronički račun za izvršene usluge, s rokom dospijeća plaćanja i to uplatom na transakcijski račun.

Davatelj usluge, račune dostavlja e-mail porukom na prijavljenu mail adresu Primatelja usluge koji je pak dužan osigurati točnost i dostupnost svoje e-mail adrese.

Primatelj usluge obvezuje se platiti Davatelju usluge račun s uračunatim PDV-om do roka dospijeća, a prije javnog objavljivanja „virtualne šetnje“ na Google Street View i Google Maps.

Primatelj usluge u obvezi je podmiriti godišnju naknadu po ispostavljenom računu zajedno s 4 pripadajućim iznosom PDV-a, a koja uključuje: Hosting virtualne šetnje za objavu na web stranici, kvartalno slanje statistike (pregledi na virtualnu šetnju, top 3 najposjećenije panorame, praćenje razdoblja klikova), te čuvanje virtualne šetnje u Cloud memoriji

U slučaju da Primatelj usluge odustane od ugovorene usluge nakon uplate iznosa akontacije, a Davatelj usluge je već poduzeo određene radnje u cilju izvršenja usluge, isti ima pravo na naplatu svoje naknade sukladno cjeniku.

Primatelj usluge suglasan je da se naknada iz prethodnog stavka ovog članka, podmiruje iz iznosa uplaćene akontacije.

Cijena usluge navedena u ponudi je ukupna cijena koja uključuje izvršenje usluge na lokaciji navedenoj u ponudi i može biti izražena u kunama i u stranoj valuti. Davatelj usluge zadržava pravo promjene iznosa u slučaju promjene tečaja do dana isporuke/plaćanja.

Račun se ispostavlja po ispunjenju uvjeta određenih u ponudi.

Danom plaćanja smatra se dan s kojim su potrebna novčana sredstva evidentirana na bankovnom računu Davatelja usluge.

U slučaju da dospijeće novčane obveze pada na neradni dan (neradnim danom smatraju se : subota, nedjelja i blagdani utvrđeni zakonskim propisima u Republici Hrvatskoj) račun je Primatelj usluge u obvezi podmiriti sljedeći radni dan.

U slučaju zakašnjelog plaćanja od strane Primatelja usluge, Davatelj usluge ima pravo obračunati zakonsku zateznu kamatu. Zatezna kamata obračunava se na temelju broja stvarno proteklih dana od datuma dospijeća plaćanja do datuma ispunjenja obveze plaćanja.

4. Podnošenje Prigovora

Davatelj usluge je dužan Primatelju usluge omogućiti podnošenje pisanog prigovora, u pisanom ili elektroničkom obliku.

Primatelj usluge može podnijeti Davatelju usluge prigovor na ispostavljeni račun, prigovor u vezi promjena na fotografijama koje su izvršene nakon odobrenja od strane Primatelja usluge a odnose se na brisanje, dodavanje ili naknadnog uređivanje fotografija, kao i prigovor vezano za nekorištenje tehnologije i kvalitete koje za Google Street View, Google Maps i druge odgovarajuće proizvode društva Google Inc. propisuje društvo Google Inc.

Na rokove za ulaganje prigovora kao i postupak rješavanja prigovora primjenjuju se važeće odredbe Zakona o zaštiti potrošača.

5. Prava i obveze Davatelja usluge

Davatelj usluge ovlašten je obavljati usluge iz članka 1. ovih Općih uvjeta korištenja,a temeljem certifikata „Google Street View Trusted Photographer“ .

Davatelj usluge je obvezan:

 • koristiti tehnologiju i kvalitetu koju za Google Street View, Google Maps i druge odgovarajuće proizvode društva Google Inc. propisuje društvo Google Inc;
 • izvršiti provjeru unosa Davatelja usluge- brza verifikacija u GMB; korisničku podršku vezanu za promjenu podataka na Google Business Card i Google Street Business usluzi;
 • stručno vodstvo GMB stručnjaka;
 • komunikaciju sa moderatorima društva Google Inc.;
 • dostavu kvartalnog izvješća o broju posjetitelja „virtualne šetnje“ u tekućoj godini;
 • čuvanje „virtualne šetnje“ u oblaku;

Davatelj usluge se obvezuje ovisno o veličini i konstelaciji poslovnog prostora izraditi dogovoreni broj panoramskih fotografija za prikaz interijera/eksterijera Primatelja usluge.

Svi troškovi povezani sa izradom fotografija uračunati su u cijenu koju je Primatelj usluge dužan isplatiti Davatelju usluge.

Davatelj usluge se obvezuje izvršiti osnovno uređivanje fotografija s obzirom na kvalitetu boje, kontrasta i oštrine te neće vršiti promjene na fotografijama brisanjem,dodavanjem elemenata ili naknadnim uređivanjem.

Trenutkom objave i javne dostupnosti u proizvodima Google Street View i Google Maps, Davatelj usluge je u cijelosti izvršio svoju ugovorenu uslugu iz članka 1. ovih Općih uvjeta korištenja.

Davatelj usluge je dužan postupati u cijelosti u skladu s pravilima i općim Uvjetima, pružanja usluga društva Google Inc. koji se primjenjuju na dan objave, a s kojima je Primatelj usluge upoznat i koje prihvaća.

Davatelj usluge ne preuzima nikakvu odgovornost za radnje društva Google Inc. po objavi fotografija, kao i za radnje trećih osoba u odnosu na objavljene fotografije, te ne odgovara za štetu nastalu Primatelju usluge čiji je uzrok izvan njegove krivnje.

6. Prava i obveze Primatelja usluge

Primatelj usluge stječe pravo korištenja „virtualne šetnje“ bez vremenskog i teritorijalnog ograničenja u slijedeće svrhe:

 • promocije, oglašavanja, prezentacija i to u obliku postera, letaka, naljepnica, brošura, kataloga, kao i ostalih promotivnih publikacija;
 • mrežne stranice, multimedijalni CD-ovi i ostale publikacije u elektroničkom obliku;
 • dekoracije u bilo kojem dijelu poslovnih i drugih prostorija Primatelja usluge;
 • ustupanje trećim osobama isključivo u svrhu promocije i oglašavanja Primatelja usluge;

Pri svakoj javnoj objavi u publikacijama, Primatelj usluge je obvezan jasno navesti ime/naziv Davatelja usluge, osim ako je tehnički nemoguće.

Primatelj usluge je dužan omogućiti Davatelju usluge nesmetani pristup poslovnom prostoru koji je predmet fotografiranja.

Primatelj usluge je dužan osigurati sve primjerene uvjete za izradu fotografija poslovnog prostora, kao i ishoditi sve eventualno potrebne dozvole ili slična odobrenja za rad Davatelju usluge.

Primatelj usluge je ovlašten prisustvovati izradi fotografija poslovnog prostora u mjeri u kojoj ni na koji način ne otežava rad Davatelja usluge.

Primatelj usluge je isključivo odgovoran za uređenje poslovnog prostora fotografije kojeg se izrađuju te Davatelj usluge ni u kojem dijelu nje odgovoran za:

 • prikaz neurednih, neuređenih ili oštećenih dijelova poslovnog prostora,
 • zahtjeve trećih osoba ili nadležnih državnih ili drugih tijela javne vlasti ako na fotografijama budu prikazani kompromitirajući ili zabranjeni elementi.

Primatelj usluge je isključivo ovlašten odobriti fotografije prije javne objave „virtualne šetnje“ na Google Street View i Google Maps.

Primatelj usluge jamči da će obeštetiti Davatelja usluge u slučaju kršenja bilo koje od svojih obveza preuzetih sklapanjem Ugovora.

7. Osobni podaci

Davatelj usluge će koristiti osobne podatke koje je priložio Primatelj usluge u skladu s odgovarajućim zakonima o privatnosti i zaštiti podataka. Primatelj usluge prihvatom ovih Općih uvjeta korištenja daje izričitu dozvolu za obradu danih osobnih podataka te za njihovu primjenu u kontekstu Ugovora.

Osobni podaci koji se prikupljaju: naziv tvrtke, sjedište, kontakt broj, email adresa, OIB, informacije o uslugama.

Pružanje osobnih podataka u svrhu ispunjenja sklopljenog ugovora predstavlja ugovornu obvezu te može utjecati na ispravno izvršenje ugovora ili ga čak onemogućiti.

Osobni podaci će se prenijeti trećim osobama samo pod uvjetima kako je navedeno u nastavku:

 • ako je Primatelj usluge dao suglasnost;
 • ako je isto potrebno za ostvarenje izvorne svrhe za koju su prikupljeni osobni podaci;
 • ako je to potrebno za pripremu, pregovaranje i ispunjavanje ugovora s Primateljem usluge;
 • ako je to potrebno s obzirom na zakonsku obvezu, upravni ili sudski nalog;
 • ako je to potrebno za uspostavljanje i zaštitu zakonskih potraživanja;
 • ako služi sprječavanju zlouporabe ili druge nezakonite aktivnosti.

Primatelj usluge je dužan dostaviti istinite, potpune i točne podatke i informacije koje su potrebne za izvršavanje zahtjeva. U slučaju tužbe od treće strane, uključujući, ali ne ograničavajući se na, netočne podatke, informacije ili druge prijevarne postupke, Primatelj usluge se obvezuje da će u potpunosti obeštetiti Davatelja usluge u svakom pogledu. U slučaju gore navedenih situacija, ugovorni odnos će biti raskinut s trenutnim učinkom od strane Davatelja usluge, te Primatelj usluge neće imati pravo na naknadu bilo koje vrste.

Davatelj usluge je obvezan poštivati privatnost osoba prikazanih na fotografijama na način na koji to propisuje Google Inc., odnosno zamagljivanjem lica osoba, kao i zamagliti registarske pločice automobila vidljivih na fotografijama te općenito poduzeti sve potrebne mjere zaštite osobnih podataka u smislu pozitivnih propisa Republike Hrvatske u trenutku nastanka fotografije.

8. Obavijesti e-poštom i telefonom

Primatelj usluge suglasan je da ga Davatelj usluga može kontaktirati telefonom ili e-poštom u svrhu izvješćivanja svojih promotivnih aktivnosti.

9. Pravo odustanka

9.1.Nacin i uvjeti odustanka od Ugovora

Primatelj usluge ima pravo, ne navodeci razloge za to, jednostrano raskinuti ugovor sklopljen na daljinu u roku od 14 dana. Rok od 14 dana za jednostrano raskidanje ugovora zapocinje teći od dana sklapanja ugovora.

9.2.Posebne okolnosti

U slucaju da Davatelj usluge obavijesti Primatelja usluge u roku od 14 dana da je prihvacen Prigovor, Primatelj usluge nema pravo odustati od Ugovora s obzirom da je Davatelj usluge svoje Ugovorne obveze izvršio.

10. Autorska prava

Davatelj usluge je isključivi vlasnik svih prenosivih prava iskorištavanja autorskog dijela nastala prilikom ispunjavanja njegovih ugovornih obveza, te zadržava neprenosivo autorsko pravo na predmetnim fotografijama, kao svojim autorskim dijelom.

Davatelj usluge zadržava pravo korištenja izrađenih fotografija za vlastitu promidžbu u opsegu kojim ne kompromitira ili negativno promovira Primatelja usluge.

11. Završne odredbe

 • Davatelj usluge zadrzava pravo izmjene Cjenika i Općih uvjeta korištenja uz najavu u roku od 8 dana od dana namjeravane izmjene;
 • vazeći pravni propisi primjenjuju se na ove Opće uvjete korištenja izmedu Davatelja usluge i Primatelja usluge;
 • bilo koji spor koji proizlazi iz ili glede provedbe ovih Općih uvjeta korištenja izmedu Davatelja usluge i Primatelja usluge isključivo ce biti u nadleznosti suda u Zagrebu;
 • ako bilo koja odredba ovih Općih uvjeta korištenja jest ili će postati nevažeća, nezakonita ili neprovediva, isto neće utjecati na valjanost ostalih odredbi na bilo koji 8 način;
 • prava i obveze koja se cijelosti ili djelomčno odnose na podnesene prigovore mogu se prenositi bez ograničenja od strane Davatelja usluge prema trećim stranama;
 • sva komunikacija izmedu Davatelja usluge i Primatelja usluge vrši se na hrvatskom jeziku. Sve troškove nastale zbog korištenja sredstava za komuniciranje (troškovi internet veze ili troškove telefonskih poziva) snosi sam Primatelj usluge;
 • Opći uvjeti korištenja zamjenjuju sve dosadašnje usmene, elektroničke ili pisane dogovore izmedu stranaka;
 • Primatelj usluge potvrđuje da ga je Davatelj usluge prije prihvaćanja ovih Općih uvjeta korištenja opskrbio svim korisnim informacijama vezanim za usluge koje pruža;
 • Primatelj usluge potvrđuje da razumio u potpunosti ove Opće uvjete korištenja, te je suglasan i prihvaća sve njegove naknadne izmjene i dopune;
 • Davatelj usluge i Primatelj usluge neće biti odgovorni za neizvršenje odnosno zakašnjenje u izvršenju obveza preuzetih temeljem ovih Općih uvjeta korištenja ako je takvo neizvršenje odnosno zakašnjenje u izvršenju prouzrokovano višom silom, posebno u slučaju požara, poplava, eksplozija, potresa ili drugih prirodnih nepogoda, štrajka, isključenja s rada ili drugih okolnosti koje dovode do zastoja u poslovanju, uključujući kvarove na strojevima te ostalih okolnosti koje se nalaze izvan kontrole Davatelja usluge i Primatelja usluge a koje se nisu mogle predvidjeti, spriječiti niti otkloniti, a rok za izvršenje obveza produljit će se za onoliko dana koliko su trajali ovdje opisani događaji, uzimajući u obzir potrebno vrijeme za ponovnu organizaciju i nastavak izvršenja;
 • Davatelj usluge neće odgovarati za štetu bilo koje vrste nastalu uslijed tehničkih smetnji tijekom korištenja usluga ili uslijed bilo kojih drugih razloga za štetu, osim za štetu nastalu namjerom ili krajnjom nepažnjom Primatelja usluge;
 • Ugovorna strana koja se nalazi pod utjecajem okolnosti iz prethodnog stavka ovog članka obvezna je obavijestiti drugu stranu o razlozima i događajima koji ju onemogućavaju u izvršenju obveza bez odgađanja, a najkasnije u roku od tri dana od dana nastanka događaja, a u protivnom drugoj ugovornoj strani odgovara za nastalu štetu;
 • Ugovorne strane kao nesporno utvrđuju da ne postoje nikakve usmene pogodbe izvan pisanog sadržaja ovih Općih uvjeta korištenja;

Ovi opći uvjeti u primjeni su od 27.01.2022.godine

Istaknite se i ostavite bolji dojam

phone
Nazovite nas na broj
+385 99 698 5304
phone
Odgovorit ćemo vam vrlo brzo
Pošaljite upit
Google trusted
Povratak na vrh